Ing. Attila Kálazi, Gorkého 36, 941 10, Tvrdošovce, okres Nové Zámky

Ing. Attila Kálazi, IČO: 44 096 828, s miestom podnikania Gorkého 36, 941 10, Tvrdošovce, okres Nové Zámky (ďalej len „Prevádzkovateľ“) v súlade s predpismi na ochranu o osobných údajov, a síce s nariadením  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“), vyhotovil za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči  fyzickým osobám -  zákazníkom Prevádzkovateľa  (ďalej len „zákazníci“ alebo „dotknuté osoby“), toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom:  „Informačná povinnosť“.

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim údajom budú mať výlučne osoby poverené Prevádzkovateľom, ktoré budú Vaše údaje spracúvať v súlade s bezpečnostnou politikou Prevádzkovateľa a na základe pokynov Prevádzkovateľa. Všetky osobné údaje dotknutých osôb budú zálohované. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä proti narušeniu dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. 

Dôvody spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ v rámci svojej podnikateľskej činnosti poskytuje zákazníkom nasledovné služby: tesárske práce, pokrývačské práce, klampiarske práce, strechárske práce (ďalej len „služby“). Pri poskytovaní služieb Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje vždy na vopred vymedzený účel, pričom bez spracúvania týchto osobných údajov by tento účel nebolo možné dosiahnuť. V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe stanovenom zákonom a GDPR je poskytnutie Vašich osobných údajov zákonnou požiadavkou a bez ich poskytnutia nie je možné daný úkon urobiť. V prípade spracúvania osobných údajov na základe Vášho súhlasu, je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné. Ak sa teda rozhodnete, že súhlas neudelíte, Vaše údaje nebudeme môcť spracúvať.

 Aké údaje od Vás získavame

Prevádzkovateľ pri poskytovaní služieb získava o Vás nasledovné osobné údaje, ktoré zhromažďuje v jednotlivých usporiadaných súboroch osobných údajov ďalej označovaných ako „Informačné systémy“ alebo „IS“ :

 • Informačný systém Služby Prevádzkovateľa

 

 1. Rozsah a účel spracúvania

Účelom spracovania osobných údajov je poskytovanie služieb Prevádzkovateľa  a uzatvorenie obchodu s fyzickou osobou (ďalej len „FO“) alebo fyzickou osobou – živnostníkom (ďalej len „SZČO“) (FO a SZČO sú ďalej spoločne označované ako „zákazník“). Pod pojmom obchod sa rozumie zaslanie cenovej ponuky zákazníkovi,  prijatie objednávky Prevádzkovateľom  uzavretie zmluvy/obchodu medzi Prevádzkovateľom a zákazníkom. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa za zákazníka považuje aj osoba, s ktorou Prevádzkovateľ rokoval o uskutočnení obchodu, aj keď sa tento obchod neuskutočnil, osoba, ktorá prestala byť zákazníkom, ako aj zástupca zákazníka, ktorý v mene zákazníka rokoval a uzatvoril obchod.

 1. Právny základ

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov v prípade tohto IS je v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) zákona zmluva.

 1. Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy.

 1. Okruh dotknutých osôb

Zákazník, ktorý prejavil záujem o služby Prevádzkovateľa.

 

 • Informačný systém Účtovníctvo

 

 1. Účel spracúvania

Hlavným účelom tohto informačného systému je spracúvanie osobných údajov fyzických osôb, ktoré vstupujú do platobného styku s Prevádzkovateľom. Spadá sem aj spracovanie objednávok, faktúr ako aj samotná fakturácia, vedenie pokladne, realizácia príjmov a výdavkov v hotovosti, celkové vedenie účtovníctva Prevádzkovateľa.

 1. Právny základ spracúvania

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je v prípade tohto informačného systému  v súlade s § 13 ods. 1 písm. c) zákona osobitný predpis, a to najmä:

 • Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších  
   
 1. Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy,

 1. Kategórie dotknutých osôb

Zákazníci, zamestnanci a zástupcovia dodávateľov a odberateľov.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje nie sú poskytované  iným subjektom okrem prípadov, ak existuje právny základ na poskytnutie Vašich osobných údajov inému subjektu, t. j. ak ide o plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa. 

V určitých prípadoch môže dochádzať k spracúvaniu Vašich osobných údajov aj prostredníctvom sprostredkovateľov. Sprostredkovateľom je subjekt, ktorého prevádzkovateľ poveril na spracúvanie osobných údajov. Na poverenie spracúvaním Vašich osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa sa nevyžaduje Váš súhlas. Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa nemá negatívny dopad na výkon a uplatňovanie Vašich práv ako dotknutej osoby, pričom svoje práva si môžete uplatniť u nás alebo tiež priamo u konkrétneho sprostredkovateľa, prostredníctvom ktorého sú Vaše údaje spracúvané.

V súčasnosti Prevádzkovateľ nevyužíva žiadnych sprostredkovateľov, ktorí by v jeho mene spracúvali Vaše osobné údaje.

Prenos osobných údajov do tretích krajín a využitie automatizovaného individuálneho rozhodovania

Prevádzkovateľ neposkytuje Vaše osobné údaje subjektom do tretích krajín (mimo EÚ). Prevádzkovateľ súčasne prehlasuje, že Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované a individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje, prostredníctvom ktorých je možné Vás identifikovať, uchovávame najviac po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. V prípade, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe zmluvy, budeme po uplynutí doby jej platnosti osobné údaje uchovávať len po takú dobu, aká bude nevyhnutná na preukazovanie alebo uplatňovanie našich právnych nárokov. V prípade spracúvania osobných údajov v rámci plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľom, budeme Vaše údaje uchovávať po dobu, ktorú bližšie určujú právne predpisy.

Aké máte práva

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim údajom. V tejto súvislosti na základe Vašej žiadosti Vám vystavíme potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V prípade, ak tieto údaje spracúvame, vystavíme Vám na základe Vašej žiadosti kópiu Vašich osobných údajov. Vystavenie kópie je bezplatné. Ak požiadate o informácie formou elektronických prostriedkov, budú Vám poskytnuté formou v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, ak nepožiadate o iný spôsob.

Máte právo na opravu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú alebo na doplnenie neúplných osobných údajov. Ak zistíte, že o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplné informácie, prosím informujte nás.

Tiež máte právo na vymazanie (právo na zabudnutie), kedy je Prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak
  spracúvali;
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na výmaz osobných údajov sa neuplatní, ak sa uplatní čo aj len jeden z taxatívne uvedených zákonných dôvodov v  GDPR, resp. zákone, na základe ktorých je potrebné Vaše osobné údaje aj naďalej spracúvať. Takéto spracúvanie musíte strpieť a nemôžete proti takémuto spracúvaniu osobných údajov uplatniť právo na výmaz.

Za zákonom stanovených dôvodov môžete požiadať o obmedzenie spracúvania, ako aj  o prenosnosť svojich osobných údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli a ich prenesenie inému prevádzkovateľovi v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, za predpokladu, že tieto osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

Ochrana osobných údajov

Zaväzujeme sa chrániť Vaše súkromie a zaobchádzať s Vašimi osobnými údajmi dôverne. V snahe zabrániť manipulácii, strate, zničeniu alebo zmene Vašich údajov uložených u nás, vykonávame primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré pravidelne kontrolujeme  a prispôsobujeme inováciám v technickej oblasti.

Kontaktujte nás

Ak by ste mali ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov  akékoľvek otázky, pýtajte sa nás na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .